Menu

Історія України

ПРОГРАМА

для проведення вступного випробування з історії України

для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з історії України укладена відповідно до навчальної програми предмета «Історія України» для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 336 від 21.02.2019 р.). Програма складена, виходячи з цілей, вимог і змісту навчання історії України у школі та охоплює розділи шкільної програми з курсу «Історія України», які вивчаються при здобуванні базової загальної середньої освіти.

Представлений програмний матеріал охоплює курс історії України з давніх часів до початку ХХ століття, який складає хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти.

Завдання вступного іспиту сформульовані так, що повною мірою дають змогу перевірити, як абітурієнти засвоїли ключові події української історії, навчились системно й історично аналізувати основні етапи розвитку України, досліджувати економічні, соціальні, політичні і культурні явища і процеси, що відбувалися на її території.

Тестові завдання складається з трьох рівнів, які відрізняється складністю та формою. Серед них:

-       тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді;

-       тестові завдання, які побудовані за принципом встановлення відповідності частин;

-       тестові завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Таке поєднання дає змогу абітурієнтові максимально розкрити свої здібності.

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Розділ програми

Зміст

навчального матеріалу

Вступ Предмет історії України, її періодизація. Джерела.
Стародавня історія України Поява і розселення людей на території України. Кам’яний вік. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Форми суспільної організації у кам’яному віці. Енеоліт. Трипільська культура (етнічна приналежність; поселення; господарство; релігія та культура). Бронзовий вік. Племена раннього залізного віку на території України: кіммерійці, скіфи, сармати (суспільний устрій, релігія, господарство, військова справа). Античні міста-держави на території України (причини грецької колонізації, господарство; політичний устрій; культура і релігія; найбільші міста). Боспорське царство. Велике переселення народів. Давні слов’яни (походження; господарство; розселення).
Виникнення та становлення Русі-України

Розселення слов’янських племен на території України.

Господарство східних слов’ян. Суспільний устрій. Вірування. Сусіди східних слов’ян.

Утворення Русі-України. Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав.

Київська держава (Русь-Україна)наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Запровадження християнства.

Київська держава (Русь-Україна) Ярослава
Мудрого. «Руська правда». Міжнародні зв’язки.

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

Архітектура та монументальний живопис. Писемність та освіта.

Київська держава (Русь-Україна) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

Правління Ярославовичів. Половці. Любецький з’їзд князів.

Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.

Роздробленість Київської держави. Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя.

Галицько-Волинська держава

Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович. Боротьба за владу. Данило Романович.

Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях.

Внутрішня політика. Зовнішня політика. Коронація Данила Романовича.

Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ – ХІІІ ст.

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.

Українські землі у складі великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV – ХV ст.)

Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав. Кревська унія 1385 р. і українські землі. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств.

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства.

Суспільне і церковне життя. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

Культура та освіта. Юрій Дрогобич.

Українські землі в ХVІ ст.

Політичне становище українські землі у першій половині ХVІ ст.

Соціальній структура суспільства. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Василь-Костянтин Острозький.

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі.

Українське козацтво. Перші Січі. Дмитро Вишневецький. Запорозька Січ – козацька республіка.

Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі війни кінця ХVІ ст.

Церковне життя. Особливості реформаційних та контрреформаційних рухів в Україні. Православні братства.

Культурно-освітнє життя. Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії. Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Іван Федоров.

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво.

Українські землі наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення Греко-католицької церкви.

Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика.

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст.

Петро Конашевич-Сагайдачний. Похід на Москву 1618 р.

Військо Запорозьке і Хотинська війна.

Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили.

Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

Києво-Могилянський колегіум. Полемічна література. Архітектура. Образотворче мистецтво.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Передумови, причини, початок Національно-визвольної війни. Події 1648-1649 рр. Зборівський договір.

Українська козацька держава – Війська Запорозького. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічне життя. Зовнішня політика.

Події 1650–1651 рр. Білоцерківський договір. Битва під Батогом. Молдавські походи.

Облога Жванця. Кам`янецька угода.

Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.

Українські землі наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва. Початок Руїни.

Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я.

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний. Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир».

Припинення існування Правобережної Гетьманщини. Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козачі полки. Запорозьке козацтво. Іван Сірко.

Івана Мазепи. Внутрішня і зовнішня політика. Семен Палій. Північна війна і Україна.

Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.

Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

Іван Скоропадський, Павло Полуботок. Перша Малоросійська колегія. Данило Апостол. «Правління гетьманського уряду».

Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Друга Малоросійська колегія. Запровадження кріпацтва.

Нова (Підпільненська) Січ. Петро Калнишевський. Ліквідація Запорозької Січі.

Російсько-турецькі війни XVIII ст. і Україна. Ліквідація Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

Поділи Речі Посполитої. Зміни становища Правобережної України у складі Російської імперії.

Західноукраїнські землі у складі володінь австрійських Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ.

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музики

Українські землі у складі Російської   імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

Українські землі в системі міжнародних відносин. Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

Соціально-економічний розвиток. Кріпацтво. Чумакування. Початок промислового перевороту. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

Початок українського національного відродження.Формування української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Кирило-Мефодіївське братство.

Масонство. Декабристи. Польське повстання 18301831 рр. і його наслідки для України. Соціальні протести.

Західноукраїнські землі у   складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Політика Австрійської імперії щодо українських земель. Соціальні протести.

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

Європейська революція 18481849 рр. в західноукраїнських землях. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини   ХІХ ст.

Умови розвитку культури. Освіта. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Наука. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови.

«Енеїда» І.Котляревського. Т.Шевченко і його «Кобзар». П.Куліш, М.Гоголь.

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Українське питання у контексті міжнародних відносин. Кримська (Східна) війна 18531856 рр. на українських землях

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-х 1870-х років.

Особливості модернізації промисловості і сільського господарства. Урбанізація. Розвиток залізничного транспорту. Зміни в соціальній структурі суспільства. Становище робітників.

Громадівський рух 1860-х – 1890-х рр. Київська громада.

Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. та його наслідки для України.

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді Громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Братство тарасівців.

Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

Західноукраїнські   землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Особливості соціально-економічного розвитку   західноукраїнських земель. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848). Кооперативний рух. Трудова еміграція.  

Народовці, москвофіли. Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка.

Народовська політика «нової ери».

Розгортання руху народовців у 1880-х 1890-х роках в Галичині, Закарпатті та Буковині. Польський і єврейський рухи в Галичині.

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.

Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська Національно-демократична партія.

Українське представництво в Галицькому сеймі та Віденському парламенті.

Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені. Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика. Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі. Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові. Опіка над здоров’ям і медичні служби. Дозвілля, розваги й задоволення культурних запитів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білоцерківський В. Я. Історія України. Навчальний посібник / Центр учбової літератури, – К., 2007.
 2. Бойко О. Д. Історія України: Посібник / О. Д. Бойко. – Київ : Академія, 2012.
 3. Власов В.С. Історія України : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закладів / В.С. Власов.- К.: Генеза, 2015
 4. Власов В.С. Історія України : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / В.С. Власов.- К. : Генеза, 2016
 5. Власов В.С.Історія України : підручник для 9 класу загальноосвітніхнавчальних закладів / В.С. Власов. - К. : Літера ЛТД, 2017
 6. Гісем О.В.Історія України : підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Гісем. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан,2015
 7. Гісем О.В. Історія України : підруч. для 8 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк.- Х. : В-во "Ранок", 2016
 8. Гісем О.В. Історія України для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленимвивченням історії : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів / О.В. Гісем, О.О. Мартинюк.- Х. : В-во "Ранок", 2017
 9. Пометун О.І.Історія України : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О.І. Пометун, Н.М. Гупан, І.І. Смагін. - К. : УОВЦ "Оріон",2017
 10. Світлична В. В. Історія України. Навчальний посібник для студентів. –К., 2008.
 11. Терещенко Ю. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави: ( Навчальний посібник). – К., 2005.
 12. Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. – К. : Вища школа, 2000. – 351 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/e_dzherela/Ukraina_XX/Ukraina_XX.pd

ПРОГРАМА

для проведення вступного випробування з історії України

для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Програма вступного випробування з історії України укладена відповідно до навчальної програми предмета «Історія України» для закладів загальної середньої освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України (наказ № 336 від 21.02.2019 р.). Програма складена, виходячи з цілей, вимог і змісту навчання історії України у школі та охоплює розділи шкільної програми з курсу «Історія України», які вивчаються при здобуванні повної загальної середньої освіти.

Представлений програмний матеріал охоплює курс історії України з давніх часів до початку ХХІ століття, який складає хронологічно послідовну лінійну систему шкільної історичної освіти.

Завдання вступного іспиту сформульовані так, що повною мірою дають змогу перевірити, як абітурієнти засвоїли ключові події української історії, навчились системно й історично аналізувати основні етапи розвитку України, досліджувати економічні, соціальні, політичні і культурні явища і процеси, що відбувалися на її території.

Тестові завдання складається з трьох рівнів, які відрізняється складністю та формою. Серед них:

-       тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді;

-       тестові завдання, які побудовані за принципом встановлення відповідності частин;

-       тестові завдання відкритої форми з короткою відповіддю.

Таке поєднання дає змогу абітурієнтові максимально розкрити свої здібності.

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Розділ програми

Зміст

навчального матеріалу

Вступ Предмет історії України, її періодизація. Джерела.
Стародавня історія України Поява і розселення людей на території України. Кам’яний вік. Палеоліт. Мезоліт. Неоліт. Форми суспільної організації у кам’яному віці. Енеоліт. Трипільська культура (етнічна приналежність; поселення; господарство; релігія та культура). Бронзовий вік. Племена раннього залізного віку на території України: кіммерійці, скіфи, сармати (суспільний устрій, релігія, господарство, військова справа). Античні міста-держави на території України (причини грецької колонізації, господарство; політичний устрій; культура і релігія; найбільші міста). Боспорське царство. Велике переселення народів. Давні слов’яни (походження; господарство; розселення).
Виникнення та становлення Русі-України

Розселення слов’янських племен на території України.

Господарство східних слов’ян. Суспільний устрій. Вірування. Сусіди східних слов’ян.

Утворення Русі-України. Київські князі: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав.

Київська держава (Русь-Україна)наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.

Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого. Запровадження християнства.

Київська держава (Русь-Україна) Ярослава
Мудрого. «Руська правда». Міжнародні зв’язки.

Суспільний устрій. Влада князя. Повсякденне життя. Господарство. Міста. Ремесла. Торгівля.

Архітектура та монументальний живопис. Писемність та освіта.

Київська держава (Русь-Україна) у другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

Правління Ярославовичів. Половці. Любецький з’їзд князів.

Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого.

Роздробленість Київської держави. Київське, Переяславське та Чернігівське князівства в середині XII – першій половині XIIІ ст. Політичне і соціально-економічне життя.

Галицько-Волинська держава

Утворення Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович. Боротьба за владу. Данило Романович.

Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях.

Внутрішня політика. Зовнішня політика. Коронація Данила Романовича.

Культура Галицько-Волинської держави у другій половині ХІ – ХІІІ ст.

Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.

Українські землі у складі великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV – ХV ст.)

Статус українських земель у складі Великого князівства Литовського та інших держав. Кревська унія 1385 р. і українські землі. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств.

Держава Феодоро в Криму. Утворення Кримського ханства. Гіреї. Суспільний устрій та культура ханства.

Суспільне і церковне життя. Сільське господарство. Ремесла і торгівля. Міста, магдебурзьке право.

Культура та освіта. Юрій Дрогобич.

Українські землі в ХVІ ст.

Політичне становище українські землі у першій половині ХVІ ст.

Соціальній структура суспільства. (магнати, шляхта, духовенство, містяни, селяни). Василь-Костянтин Острозький.

Економічне життя села і міста: фільварки, цехи. Торгівля. Сільське та міське самоврядування.

Люблінська унія 1569 р. та її вплив на українські землі.

Українське козацтво. Перші Січі. Дмитро Вишневецький. Запорозька Січ – козацька республіка.

Реєстрове козацтво. Становлення козацького стану. Козацькі війни кінця ХVІ ст.

Церковне життя. Особливості реформаційних та контрреформаційних рухів в Україні. Православні братства.

Культурно-освітнє життя. Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії. Пересопницьке Євангеліє. Книговидання. Іван Федоров.

Містобудування, архітектура, образотворче мистецтво.

Українські землі наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.

Церковні собори в Бересті 1596 р. Розкол православної церкви. Утворення Греко-католицької церкви.

Кримське ханство. Внутрішня і зовнішня політика.

Походи козаків першої чверті ХVІІ ст.

Петро Конашевич-Сагайдачний. Похід на Москву 1618 р.

Військо Запорозьке і Хотинська війна.

Боротьба за відновлення православної ієрархії. Реформи митрополита Петра Могили.

Козацько-селянські повстання 20-30-х рр. ХVІІ ст. «Ординація Війська Запорозького».

Києво-Могилянський колегіум. Полемічна література. Архітектура. Образотворче мистецтво.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Передумови, причини, початок Національно-визвольної війни. Події 1648-1649 рр. Зборівський договір.

Українська козацька держава – Війська Запорозького. Адміністративно-територіальний устрій. Соціально-економічне життя. Зовнішня політика.

Події 1650–1651 рр. Білоцерківський договір. Битва під Батогом. Молдавські походи.

Облога Жванця. Кам`янецька угода.

Українсько-московський договір 1654 р. Воєнно-політичні події 1654–1655 рр. Віленське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз.

Українські землі наприкінці 50-х років ХVІІ – на початку ХVІІІ ст.

Іван Виговський. Гадяцька угода. Україно-московська війна. Конотопська битва. Початок Руїни.

Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я.

Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної та Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний. Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир».

Припинення існування Правобережної Гетьманщини. Правобережне козацтво в останній чверті ХVІІ ст.

Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козачі полки. Запорозьке козацтво. Іван Сірко.

Івана Мазепи. Внутрішня і зовнішня політика. Семен Палій. Північна війна і Україна.

Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

Церковне життя. Освіта. Архітектура. Образотворче мистецтво.

Українські землі у 20–90-х рр. ХVІІІ ст.

Іван Скоропадський, Павло Полуботок. Перша Малоросійська колегія. Данило Апостол. «Правління гетьманського уряду».

Кирило Розумовський. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Друга Малоросійська колегія. Запровадження кріпацтва.

Нова (Підпільненська) Січ. Петро Калнишевський. Ліквідація Запорозької Січі.

Російсько-турецькі війни XVIII ст. і Україна. Ліквідація Кримського ханства. Колонізація Півдня України.

Правобережна Україна. Гайдамаки. Коліївщина. Буковина, Східна Галичина, Закарпаття. Рух опришків.

Поділи Речі Посполитої. Зміни становища Правобережної України у складі Російської імперії.

Західноукраїнські землі у складі володінь австрійських Габсбургів. Реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ.

Освіта і наука. Києво-Могилянська академія. Григорій Сковорода.

Архітектура. Образотворче мистецтво. Музики

Українські землі у складі Російської   імперії наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

Українські землі в системі міжнародних відносин. Українське козацтво після ліквідації Запорозької Січі.

Соціально-економічний розвиток. Кріпацтво. Чумакування. Початок промислового перевороту. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

Початок українського національного відродження.Формування української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Кирило-Мефодіївське братство.

Масонство. Декабристи. Польське повстання 18301831 рр. і його наслідки для України. Соціальні протести.

Західноукраїнські землі у   складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Політика Австрійської імперії щодо українських земель. Соціальні протести.

Початок українського національного відродження. «Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

Європейська революція 18481849 рр. в західноукраїнських землях. Скасування панщини. Головна руська рада та її національна програма. «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

Культура України кінця ХVІІІ – першої половини   ХІХ ст.

Умови розвитку культури. Освіта. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Наука. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови.

«Енеїда» І.Котляревського. Т.Шевченко і його «Кобзар». П.Куліш, М.Гоголь.

Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура.

Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Українське питання у контексті міжнародних відносин. Кримська (Східна) війна 18531856 рр. на українських землях

Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-х 1870-х років.

Особливості модернізації промисловості і сільського господарства. Урбанізація. Розвиток залізничного транспорту. Зміни в соціальній структурі суспільства. Становище робітників.

Громадівський рух 1860-х – 1890-х рр. Київська громада.

Хлопомани. Польське повстання 1863-1864 рр. та його наслідки для України.

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді Громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Братство тарасівців.

Національне відродження кримських татар. І.Гаспринський

Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів.

Західноукраїнські   землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Особливості соціально-економічного розвитку   західноукраїнських земель. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848). Кооперативний рух. Трудова еміграція.  

Народовці, москвофіли. Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Наукове товариство імені Т.Г.Шевченка.

Народовська політика «нової ери».

Розгортання руху народовців у 1880-х 1890-х роках в Галичині, Закарпатті та Буковині. Польський і єврейський рухи в Галичині.

Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.

Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська Національно-демократична партія.

Українське представництво в Галицькому сеймі та Віденському парламенті.

Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад у І і ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах. Товариство українських поступовців. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Український політичний і національно-культурний рух у 1907–1914 рр. Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Боротьба за створення українського університету у Львові. Церковне життя. Емансипація жінки. Наукові товариства. Видатні вчені. Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика. Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі. Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові.
Україна в роки Першої світової війни

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Головна українська рада. Союз Визволення України. Загальна українська рада.

Воєнні дії на території України в 1914–1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці.

Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на українських землях у 1914–1917 рр.

Повсякденне життя на фронті й у тилу.

Початок Української революції

Причини, рушійні сили та періодизація Української революції 1917–1921 рр. Українська Центральна Рада. Михайло Грушевський. Всеукраїнський національний конгрес. Українізація армії. Вільне козацтво.

Відносини Центральної Ради з Тимчасовим урядом. І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат. Володимир Винниченко. ІІ Універсал УЦР. Збройний виступ самостійників.

Прихід до влади у Росії більшовиків: позиція УЦР. Боротьба за владу в Києві 28–31 жовтня 1917 р. III Універсал УЦР. Внутрішня та зовнішня політика Центральної Ради після проголошення Української Народної Республіки. Встановлення кордонів. Галицько-буковинський курінь Січових стрільців.

Події 1917 року в Криму. Курултай і Кримська Народна Республіка. Кримськотатарський національний рух.

Початок агресії більшовицької Росії проти УНР. Проголошення в Харкові більшовицької влади в УНР. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій під Крутами. IV Універсал УЦР: проголошення незалежності УНР.

Більшовицько-російська окупація України.

Мирний договір УНР із Центральними державами. Вигнання більшовиків із території УНР.Похід Петра Болбочана на Крим.

Законотворча діяльність УЦР взимку–навесні 1918 р. Конституція УНР.

Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

Павло Скоропадський. Українська Держава. Внутрішня та зовнішня політика. Зародження повстанського руху.

Кримські крайові уряди. Спроби приєднати Крим до України.

Антигетьманське повстання і відновлення УНР. Директорія. Трудовий конгрес. Симон Петлюра.

Розпад Австро-Угорської імперії і західноукраїнські землі. Листопадовий зрив. Проголошення ЗУНР. Державне будівництво. Євген Петрушевич. Початок польсько-української війни. Галицька армія. Злука УНР і ЗУНР та її історичне значення.

Український національний рух на Буковині й у Закарпатті. Хотинське повстання.

Військова присутність Антанти на півдні України.

Друга війна більшовицької Росії з УНР. Антибільшовицький повстанський рух. Реорганізація Директорії УНР. Державне будівництво та національна політика.

Більшовицько-російська окупація України. Український націонал-комунізм. Формування державної системи УСРР. Політика Воєнного комунізму. Червоний терор.

Отаманщина. Нестор Махно. Холодноярська республіка.

Наступ польських військ. Чортківськаофензива. Окупація польськими військами території Західної області УНР. Наступ об’єднаних українських армій. Наступ білогвардійських військ на Київ. Денікінський режим в Україні. Перший Зимовий похід. Повернення більшовицького режиму.

Український націонал-комунізм.

Варшавська угода. Війна союзницьких українсько-польських військ проти більшовиків у 1920 р. Розгром більшовиків під Варшавою–Замостям.

Поразка Збройних сил Півдня Росії. Червоний терор у Криму.

Повстанський рух 1920–1921 рр. Другий Зимовий похід. Поразка та наслідки українського визвольного руху.

Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Формальний та реальний статус УСРР у “договірній федерації” радянських республік. Християн Раковський. Утворення СРСР: наслідки для України. Адміністративно-територіальний поділ УСРР.

Антибільшовицький повстанський рух. (Холодноярська республіка та інші). Масовий голод 1921–1923 рр. Впровадження непу в УСРР. Суспільно-політичне життя. Ліквідація багатопартійності.

Політика коренізації в УСРР: ставлення влади та населення. Олександр Шумський. Згортання та наслідки українізації. Микола Скрипник.

Утворення Кримської АСРР у складі РФСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР.

Релігійне життя в УСРР. Українська автокефальна православна церква (УАПЦ). Василь Липківський.

Хлібозаготівельні кризи. Форсована індустріалізація. Створення військово-промислового комплексу. Згортання непу і перехід до директивної економіки.

Розкуркулення і насильницька колективізація. Опір селянства. Примусові хлібозаготівлі. Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Національно-демографічні зміни.

Формування культу особи Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання. Політичні процеси 1920-х – початку 1930-х рр. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Припинення українізації. Посилення русифікаторської політики. Розстріляне відродження. Антицерковна політика влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ.

Конституція УРСР 1937 р.

Ідеологізація національно-культурного життя радянської України. Освіта. Наука. Мистецькі спілки у 1920–1930-х рр. Митці Розстріляного відродження й апологети соцреалізму. Кінематограф. Олександр Довженко.

Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Правовий статус українських земель у складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Осадництво. Пацифікація. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Андрей Шептицький.

Українські політичні організації. Українське народно-демократичне об’єднання. Українська військова організація й Організація українських націоналістів. Євген Коновалець.

Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українська національна партія.

Українські землі у складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільно-політичне й економічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Августин Волошин.

Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування. Політичне та культурне життя української політичної еміграції.

Україна в роки Другої світової війни

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Українці в польській армії. Розкол ОУН. Андрій Мельник. Степан Бандера.

Окупація Червоною армією Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. Радянізація нових територій. Масові політичні репресії 1939–1940 рр.

Політичне та соціально-економічне становище в Україні напередодні німецько-радянської війни. Бойові дії в 1941–1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Тактика “випаленої землі” та інші злочини комуністичного тоталітарного режиму.

Опір окупантам. Український визвольний рух. Проголошення Акта відновлення Української Держави. Поліська Січ. Тарас Бульба (Боровець).

Окупація України військами Німеччини та її союзниками. Новий порядок. Колабораціонізм. Самоврядування під німецькою окупацією. Остарбайтери. Військовополонені. Концтабори. Масове знищення мирного населення. Голокост. Трагедія Бабиного Яру. Праведники народів світу в Україні. Олена Вітер.

Українська повстанська армія. Роман Шухевич. Українсько-польське протистояння. Українська головна визвольна рада. Радянський партизанський рух. Сидір Ковпак.

Бойові дії 1942–1943 рр. Бої на Лівобережжі влітку–восени 1943 р. Чорносвитники. Битва за Дніпро. Вигнання німецьких військ та їхніх союзників з Правобережної та Південної України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України.

Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Українське питання на Ялтинській і Потсдамській конференціях. Ціна війни.

Культура в роки війни. Освіта і наука. Література. Образотворче мистецтво. Музика та кіно.

Україна в перші повоєнні роки

Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944–1950-х рр. Василь Кук.

Велика блокада. Обмін населенням між Польщею й УРСР. Масові депортації (1944–1946 рр.). Операції “Вісла” і “Захід”. Ліквідація УГКЦ у 1946–1949 рр.

Україна – співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Обмін територіями 1951 р. Участь УРСР в міжнародних організаціях.

Внутрішньополітична й економічна ситуація УРСР. Масовий голод 1946–1947 рр. Ідеологічні кампанії.Чистки” творчої інтелігенції.

Культура в перші повоєнні роки. Відбудова системи освіти. Наука. Література. Володимир Сосюра. Максим Рильський. Образотворче мистецтво. Музика та кінематограф.

Україна в умовах десталінізації

Внутрішньополітична ситуація в УРСР у першій половині 1950-х рр. Стан промисловості і сільського господарства. Військово-промисловий комплекс.

Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. XX з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Реабілітація жертв сталінських репресій.

Адміністративно-територіальні зміни. Входження Кримської області до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством. Раднаргоспи. Соціальні наслідки економічної політики другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр.

Зародження дисидентського руху в Україні та його течії. Левко Лук’яненко. Антирадянські виступи 1960-х рр.

Науково-технічна революція: внесок українців. Сергій Корольов. Реформи освіти та процеси зросійщення. Антирелігійна кампанія. Відлига в мистецтві. Ліна Костенко. Іван Драч. Василь Стус. Розвиток спорту.

Україна в період загострення кризи радянської системи

Економічна ситуація в УРСР. Продовольчі програми.

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та національній структурі населення.

Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Іван Дзюба: “Інтернаціоналізм чи русифікація”. Михайло Брайчевський: “Приєднання чи возз’єднання”.

Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод (УГГ). Самвидав. “Український вісник”. “Смолосокип”. В’ячеслав Чорновіл.

Відродження пам’яті про Голодомор. Українська діаспора та її внесок у відродження України.

Кримськотатарський національний рух. Мустафа Джемілєв.

Розвиток освіти та науки. Формування опозиційних течій у культурі. Українське мистецтво. Досягнення українських спортсменів. Молодіжний неформальний рух в Україні.

Відновлення незалежності України

Початок перебудови в СРСР. Чорнобильська катастрофа. Стан економіки. Шахтарські страйки. Поглиблення диспропорцій рівня життя населення.

Гласність і політичний плюралізм на українських теренах. Активізація національно-демократичного руху. Зміни в політичному керівництві УРСР. Формування багатопартійної системи.

Культурно-мистецьке життя як вираз суспільних настроїв. Фестиваль “Червона рута”. Релігійне відродження.

Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Революція на граніті.

Створення Автономної Республіки Крим. Меджліс кримськотатарського народу. Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р.

Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Леонід Кравчук.

Розпад СРСР. Міжнародне визнання України.

Становлення України як незалежної держави

Державотворчі процеси в умовах незалежності України. Повернення кримських татар на історичну батьківщину. Питання адміністративно-політичного статусу Криму.

Суспільно-політичне життя. Особливості формування багатопартійності в незалежній Україні. Конституція України 1996 р.

Економіка України в 1991–1998 рр. Запровадження гривні. Демографічні процеси. Трудова еміграція.

Економіка України в 1998–2004 рр. Олігархічна система. Початок інтеграції української економіки в європейський і світовий економічний простір.

Політична розбудова суспільства. Леонід Кучма. Рухи протесту на початку 2000-х рр. Конфронтація навколо острова Тузла.

Помаранчева революція. Віктор Ющенко. Конституційна реформа 2004 р.

Україна в системі міжнародних відносин.

Творення нової України

Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичне життя України в 2005–2013 рр. Віктор Янукович.

Загострення відносин із Російською Федерацією.

Революція Гідності. Небесна Сотня. Окупація та анексія Криму Російською Федерацією. Агресія Росії проти України. Російсько–українська війна. Олександр Турчинов. Петро Порошенко.

Гібридна війна. Бойові дії на сході України. Антитерористична операція в Донецькій і Луганській областях. Добровольчі батальйони. Волонтерський рух. Реакція світової спільноти на агресію Російської Федерації проти України. Спроби мирного врегулювання.

Соціально-економічний розвиток України після 2014 р.

Євроінтеграційний поступ України: економічні та політичні аспекти. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС для громадян України.

Особливості культурного розвитку України останнього десятиліття. Релігійне життя. Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Розвиток спорту та здобутки українських спортсменів. Література та мистецтво. Міжнародні пісенні конкурси Євробачення в Україні. Українці у світі.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Білоцерківський В. Я. Історія України. Навчальний посібник / Центр учбової літератури, – К., 2007.
 2. Бойко О. Д. Історія України: Посібник / О. Д. Бойко. – Київ : Академія, 2012. – 704 с.
 3. Власов В. С. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К. : Літера ЛТД, 2018. — 256 с.
 4. Власов В. С. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов, С. В. Кульчицький. — К. : Літера ЛТД, 2019. — 256 с.
 5. Гісем О. В. Історія України. 10 клас. Рівень стандарту: Підручник для загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк – Харків.: Ранок, 2010. – 256 с.
 6. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://history.franko.lviv.ua/gryc_content.htm
 7. Кульчицький С. В. Історія України. 10 клас / С. В. Кульчицький. – К. : Освіта, 2005
 8. Кульчицький С. В. Історія України. 11 клас / С. В. Кульчицький. – К. : Освіта, 2005
 9. Нариси з історії України. 10-11 клас / за ред. Смолія В. А. – К. : Генеза, 2002
 10. Пометун О. І. Історія України (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 256 с.
 11. Пометун О. І. Історія України: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. : рівеньстандарту, академічний рівень / О. І. Пометун, Н. М. Гупан. — Хорків: Сиция, 2013. — 336 с.
 12. Світлична В. В. Історія України. Навчальний посібник для студентів. –К., 2008.
 13. Струкевич О. К. Історія України: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів // О. К. Струкевиич, І. М. Романюк, С. І. Дровозюк. – К. : Грамота, 2011. – 320 с.
  1. Терещенко Ю. Історія України від найдавніших часів до утвердження незалежної держави: ( Навчальний посібник). – К., 2005.
 14. Турченко Ф.Г. Новітня історія України. Частина перша (1917-1945). 10 клас. Ґенеза, – К., 2006.
 15. Турченко Ф.Г., Панченко П.П., Тимченко С.М.. Новітня історія України. Частина друга (1945-2006). 11 клас. Ґенеза, – К., 2006.
 16. Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. – К. : Вища школа, 2000. – 351 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/e_dzherela/Ukraina_XX/Ukraina_XX.pd
 17. Україна крізь віки. У 13-ти тт. – К.: Альтернативи, 1998–1999. – Т. 9: Сарбей В. Г. Національне відродження України / НАН України. Інститут історії України. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=966-7217-11-6
 18. Україна крізь віки. У 13-ти тт. – К.: Альтернативи, 1998–1999. – Т. 10: Рубльов О. С., Реєнт О. П. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. / НАН України. Інститут історії України. – К. : Альтернативи, 1999. – 320 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=966-7217-21-3
 19. Україна крізь віки. У 13-ти тт. – К.: Альтернативи, 1998–1999. – Т. 11: Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) / НАН України. Інститут історії України. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с.: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=966-7217-48-5
 20. Україна крізь віки. У 13-ти тт. – К.: Альтернативи, 1998–1999. – Т. 12: Коваль М. В. Україна в Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.) / НАН України. Інститут історії України. – К. : Альтернативи, 1999. – 336 с. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/index.php?urlcrnt=LiberUA/select_PDF.php&isbn=966-7217-51-5
MenuGo to top