Menu

Історія України

Орієнтовний перелік питань для складання вступних випробувань з предмета «Історія України» (9 кл.) галузь знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

1. Українські землі в первісну епоху. Поява перших людей на території сучасної України.
2. Трипільці – найдавніші хлібороби на українських землях. Трипільська спадщина в скарбниці української культури.
3. Східні слов'яни напередодні утворення держави (VII-VIII століття)
4. Утворення Київської Русі. Роль перших князів у становленні Київської держави.
5. Княгиня Ольга та її реформи. Зовнішня політика княгині
6. Прийняття християнства за Володимира Святославича. Історичне значення хрещення Русі
7. Становище Київської держави за часів Ярослава Мудрого.
8. Роль Данила Галицького у зміцненні української держави.
9. Монгольська навала на українські землі, її наслідки.
10. Люблінська унія, її наслідки для українських земель.
11. Брестська церковна унія, її історичне значення.
12. Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ.
13. Причини козацьких повстань 20-30-х pp. XVII ст., їх значення в розгортанні національно-визвольної боротьби українського народу
14. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття. Б. Хмельницький.
15. Місце і роль гетьмана Івана Мазепи в українському національно-визвольному русі. Іван Мазепа – будівничий української культури
16. Конституція Пилипа Орлика – перша Конституція України, її значення
17. Остаточна ліквідація гетьманства та залишків автономного устрою Гетьманщини в другій половині XVIII століття. Кирило Розумовський.
18. Становище правобережної України під владою Польщі в XVIIІ ст. Гайдамацький рух.
19. Декабристський рух в Україні
20. Місце і роль Кирило-Мефодіївського товариства в національно-визвольному русі. Т. Шевченко.
21. Особливості і наслідки селянської реформи 1861 р. в Україні.
22. Поширення української національної ідеї в 20-40-х pp. XIX ст. в Галичині. «Руська трійця».
23. Вплив подій революції 1848-1849 pp. в Австрійській імперії на українські землі.
24. Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX століття
25. Виникнення українських політичних партій наприкінці XIX – на початку XX століття

Орієнтовний перелік питань для складання вступних випробувань з предмета «Історія України» (11 кл.) галузь знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

1. Первісні люди та спосіб їх життя.
2. Походження слов’ян. Передумови створення держави у східних слов’ян.
3. Утворення і розвиток ранньофеодальної держави Київська Русь.
4. Галицько-Волинське князівство. Данило Галицький.
5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.
6. Виникнення козацтва. Запорізька Січ.
7. Національно-визвольна війна під проводом Б. Хмельницького.
8. Політичне життя України. І. Мазепа, П. Орлик.
9. Правобережна та Західна Україна. Гайдамацький рух. Коліївщина. Рух опришків.
10. Декабристський рух в Україні.
11. Місце і роль Кирило-Мефодіївського товариства в національно-визвольному русі. Т. Шевченко.
12. Поширення української національної ідеї в 20-40-х pp. XIX ст. в Галичині. «Руська трійця».
13. Українська революція 1905-1907 рр. Столипінська реформа.
14. Україна в Першій світовій війні. Воєнні дії на українських землях.
15. Доба української Центральної Ради ( березень 1917 – квітень 1918 рр.).
16. Доба української держави Павла Скоропадського.
17. Доба Директорії УНР .
18. Західноукраїнська народна Республіка. Злука УНР і ЗУНР.
19. Радянська Україна в 20-30-ї рр..
20. Західноукраїнські землі під владою Польщі, Румунії та Чехословаччини в 20-30-ї рр..
21. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945).
22. Процеси десталінізації та лібералізації в Україні за часів хрущовської “відлиги” . Шістдесятники.
23. Процес перебудови в СРСР і Україна.
24. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991р.: результати та історичне значення
25. Державотворчі процеси в незалежній Україні. Конституція України 1996р.

MenuGo to top