Menu

Положення про студенське самоврядування

Положення
про студентське самоврядування
у Калуському коледжі культури і мистецтв


Прагнучи самостійно вирішувати питання самоорганізації, дозвілля, морально-етичного, культурного та спортивного розвитку студента як всебічно-розвинутої особистості, а також з метою активної участі студентів у громадському житті Калуського коледжу культури і мистецтв (далі – коледжу), забезпечення співпраці студентських колективів, організацій та груп, студенти, співпрацюючи з керівництвом коледжу, ініціювало створення Положення про Студентське самоврядування коледжу (далі – Положення), яке спрямоване на врегулювання відносин, пов’язаних з реалізацією права студентів на самоврядування. У ньому встановлюються правові та організаційні засади створення та функціонування студентського самоврядування
Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування коледжу.

Органи студентського самоврядування здійснюють свою діяльність в інтересах студентства коледжу.

1. Загальні положення

1.1 Студенти Калуського коледжу культури і мистецтв мають гарантоване державою право на особисту, або через своїх представників, участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, студентської науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту.

1.2 Органи студентського самоврядування є невід’ємною складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують питання, що належать до їх компетенції, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

1.3 Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер. Керівництво коледжу зобов’язано створювати необхідні умови для забезпечення діяльності студентського самоврядування.

1.4 У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, у підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад і цим Положенням.
Органи студентського самоврядування не дублюють напрями діяльності профспілкової організації, користуються допомогою і підтримкою адміністрації коледжу та профспілкового комітету студентів, зокрема, у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією та ін.

1.5 В органах студентського самоврядування беруть участь лише особи, які навчаються у коледжі.

1.6 Перелік питань, що належить до компетенції органів студентського самоврядування, узгоджується з керівництвом навчального закладу.

1.7 Органи студентського самоврядування не залежать від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

2. Мета і завдання органів студентського самоврядування

2.1 Студентське самоврядування – це форма організації діяльності осіб, які навчаються у коледжі, що сприяє максимальному виявленню і реалізації творчих здібностей особистості, формуванню її моральних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності.

2.2 Студентське самоврядування формує у студентської молоді навички майбутніх організаторів та керівників, сприяє залученню молоді в процес управління навчальним закладом.

2.3 Діяльність органів студентського самоврядування коледжу спрямовується на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.

2.4 Основні завдання органів студентського самоврядування:

• забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються;
• забезпечення і виконання студентами своїх обов’язків;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
• сприяння у створенні необхідних умов для проживання і змістовного відпочинку студентів;
• створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
• організація співпраці із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
• сприяння працевлаштуванню випускників;
• безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
• забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної та фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• представництво у керівництві вищих навчальних закладів;
• сприяння залученню студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
• контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на випадки їх порушення;
• участь у роботі стипендіальної комісії;
• координація роботи з кураторами академічних груп;
• пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та ін.

3. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

3.1 Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу. На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів строком на один рік.

Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, старосту делегує до ради студентського самоврядування коледжу і на конференцію студентів коледжу.

3.2 Вищим органом студентського самоврядування коледжу є конференція студентів коледжу, які:

• Ухвалюють Положення про студентське самоврядування коледжу;
• Обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;
• Визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

3.3 Органом студентського самоврядування є Студентська Рада.

3.4 З числа своїх членів виконавчий орган студентського самоврядування коледжу обирає голову, його заступника.

3.5 Голова організовує роботу Студентської Ради, бере участь у засіданнях педагогічної ради коледжу, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання.

3.6 Заступник голови Студентської Ради організовує контроль за виконанням рішень, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

3.7 При виконавчому органі студентського самоврядування створюються сектори: академічний, культурно-масовий, спортивно-оздоровчий, соціально-побутовий, прес-центр.

3.8 Засідання Студентської Ради коледжу проводяться не рідше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

3.9 Кожне засідання Студентської Ради студентського самоврядування фіксується протоколом, який підписується головою або його заступником.

3.10 На розгляд конференції виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовлені основними напрямками діяльності студентського самоврядування, які визначаються Студентською Радою.

3.11 Органи студентського самоврядування коледжу у кінці навчального року звітують про виконану роботу.

3.12 Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і конференції є обов’язковим для виконання студентами.

4. Права і обов’язки студентського самоврядування

4.1 Члени органів студентського самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту коледжу.

4.2 крім викладеного, члени органів студентського самоврядування мають право:
• обирати і бути обраними до будь-якого виконавчого органу студентського самоврядування;
• звертатися до будь-якого виконавчого органу студентського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питання;
• опротестувати будь-які дії посадових осіб, керівників структурних підрозділів, виконавчих органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують його права або принижують його гідність чи ускладнюють досягнення цілей організації.

4.3 Органи студентського самоврядування коледжу, мають право:
• звертатися до адміністрації вищого навчального закладу чи його структурних підрозділів з пропозиціями, заявами та клопотаннями згідно питань, що належать до компетенції повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;
• вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України „ Про звернення громадян ”, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством.

4.4 Органи студентського самоврядування зобов’язані:
• забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;
• клопотання перед перед адміністрацією коледжу щодо вирішення проблем студентів;
• звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;
• сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;
• координувати свою діяльність у коледжі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;
• погоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів коледжу.

5. Права й обов'язки адміністрації Коледжу культури і мистецтв щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

5.1 Адміністрація вищого навчального закладу має право:
• отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);
• скликати позачергові загальні збори чи конференцію Студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту та Положення про органи студентського самоврядування у коледжі;
• брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

5.2 Адміністрація Коледжу культури і мистецтв зобов’язана:

• відраховувати та поновлювати на навчання осіб, які навчаються у навчальному закладі, за погодженням з органами студентського самоврядування;
• створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, інтернетом тощо;
• інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу;
• надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у навчальному закладі.
• фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Педагогічною радою навчального закладу в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду відповідного вищого навчального закладу.
• кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються у Калуському коледжі культури і мистецтв.

MenuGo to top